Beroepsstandaard in boekvorm

De beroepsstandaard voor de intern begeleider is opgesteld aan de hand van de volgende 7 competenties:

  • Andragogisch competent (competent in het begeleiden van volwassenen).
  • Methodologische competent (competent in onderzoek).
  • Beheersmatig competent (competent in het beheer van middelen en data).
  • Organisatorisch competent.
  • Innovatief competent (competent in het begeleiden bij vernieuwingen).
  • Competent in het samenwerken met externen.
  • Competent in zelfreflectie en ontwikkeling.

De zichtbare aspecten van de bekwaamheid van de intern begeleider worden beschreven: wat de intern begeleider tot stand moet brengen en wat zij daarvoor moet doen.

De beroepsstandaard is verder uitgewerkt in:

  • Bekwaamheidseisen waarin wordt beschreven wat de intern begeleider moet doen en over welke vaardigheden en kennis zij dient te beschikken.
  • Een ethische code waarin wordt beschreven welke professionele houding een intern begeleider dient aan te nemen.
  • Een functiebeschrijving. Deze geeft aan wat de werkzaamheden van een ib’er kunnen zijn. Het is de bedoeling dat betrokkenen binnen de schoolorganisatie aan de hand van dit stuk met elkaar in dialoog gaan teneinde afstemming te bereiken over de verdeling van de zorgtaken.

Met deze documenten is de beroepsstandaard uitgegroeid tot een samenhangend instrument dat intern begeleiders kunnen raadplegen om vast te stellen of zij voldoen aan de kwaliteitseisen die de beroepsgroep zichzelf stelt en om richting te geven aan hun verdere professionalisering.

Het boekje: 'De beroepsstandaard voor de intern begeleider. Functieomschrijving, bekwaamheidseisen en ethische code' is te bestellen bij Pica Uitgeverij - Huizen.